accueil.html
 

Songhaï

Traducteur : ALASSANE MOUTHIARY MAÏGA [Chef d’unité Songhaï / Académie d’enseignement de GAO]

Akitidezer
SilbaweyPoroze 2006


PAARI - TUNBUTUBiiteekaw: Ýan Piyer Haamon

Biizaakaw:Mohomed Ag Ahamed Kante

Biiteekaw:Mahamar Ibirahim Tuure

Biizaakaw:Gatan Viyaris de Lezeño

Gankaw: Adurhaman Jabate

kaÿ i g’a maagaaru nda „Toš”

Goyoo kaÿ teendi fillandoo tiira ra.

Hanoo hunday kaÿ ay n’a kayandi no ay huru Bamako ra.


Ir na gayyan kuku tee beenehiyoo zunbudogoo ra (guuru yaaha cille) hala „GAETAN nda TOSH” g’ir ka tun.


Gayyan kukoo woo mana hun kala maali-ize foo kaÿ gaarayandi ka hun faranši laboo ra, gaaray kaddasoo hanseyanoo. Kaddasey wey ba ka kate almasiba beeri naarukey kul ga zama doo iyye beenehiyoo ra alhaaley huru šenday timmantaa ra.


Mise birji-birjantaa woo ka too ma hun Paari ka bisa nda Dakar ka zunbu Bamako. Beenehiyoo Mooritaani labu cirawey nda nga tondey nda assuura booboyaÿ boonay. Naarumaa din ra ir dii kayfi: Dakar gungutaraa.


Za ay zunbu beenehiyoo ra, hew baana foo n’ay kubay. Saa din da ay binoo sintin ka farhã. A ti gar kaÿ ay hugukoyoo g’ay batu yaw zunbudogoo ra, silbay goo a kone kaÿ akitididezer, a ga ti deegari alhaali.


„Aten borey bay ka nee bayraykaw foo kaÿ maawoo ti Sokarate, kaÿ miila ga hima hewkuru kaÿ ga taamansa kul haabu nga fondaa ra.

Silbay kul kaÿ  adama-ize n’a dam ka hin ka nga boÿ succetandi kul hewkuroo g’a tuusu. Hewoo din ga gandawey kaašim cere ra, a ga adama-ize dam cere ra, a ga kate cerehooyan borey nda cere game waani-waani arwasey.”


Nda hunayan kaÿ ra laasaabay sii mana baa yaada, miila hunday ga cee-foo-foo hunayan se waati kul waani-waani ka hun kanjey wey ga: sasawandiyan, duura, bine kanandiyan, kaani, takari tukantey bangandiyanoo, kaÿ senni g’i toor’ey ka hin ka duu boÿfeeray zaari kul misey ra.”


Ir ga fondo doona suuba, kaÿ ba meli cahãyan sii a ra, a ga saÿa baayada ya.


Ba kaÿ filla ga faabu, ir ga duumi alhaaliyaÿ ga. A nka waazibi cee-foo-fooyaÿ ir ma kay alhaali fooyaÿ ga, woo hinne ra, ir ga hiri ka kayfi hayey daaraa tee.


Ir senney mana ti wata wala zanzan haya. Binefarhã nda bineñaali kaÿ se ir moo hinkey seede de no ir boona k’i daara.


Saajoo hewoo tuujidogoo sii kala lakkal ra.

Hewoo din doonoo ti dejjeyan. A g’i dejjandi.

Macin ti doonoo woo maawoo?

Ir si hallasi ir ceebiyey kaÿ ir dirñanay ra.

Ceebiyey din ga yoole aduññaa sintinoo bande, ir mo ga ti yaa din.

Alwaatoo kunkuniyanoo da ti aduññaa binewanga. Ba kaÿ aduññaa ti garhaya, saaji duumante sii no zama saaji-ga kon, a sii nda taariki. Ir koy-ka-kaayan boobaa saajoo ra cewey mana taamansa kul naÿ, koonu binde ti asuurawey wey kul hume albondoo.

Takari buuney si dusu nda koy-ka-kaayan  hayey nda cere game. Aduññaa jingar beeroo no. Boro ma ni boÿ gar ganda taÿante ra, n’sii gurma se, n’sii hawsa se, woo hunday bineñaali no.

Iri nda ntanda kuru marje ka ÿaa nda cere.

Ir ga wisiwasa. Ir ga sikka-sikka.
I. Ay ga bay kaÿ n’ga maray

Ma bara ne, ga ni maray

Marayyan ti aduññaa hayaa kaÿ ga too borey kul

Woo kul bayraa g’ay ra.

Woo ra ay si hin ka ni faaba

Boÿhawaa woo ra

Kaÿ ni kanji ne ra

Haya kaÿ ti ni kul

Nongu kaÿ here n’goo kul

Amma duuraa woo zemnayanoo ga boori wala

Ni nda aduññaa nda cere game

Kaÿ mana ti hayaa zaaboo

Ni nda itanayaÿ?II.Ir mayraa taa hayaa kone

Hayaa din taa ka man’a dii ka boori

Ay gagay nda a ti ya nka dere

Hayaa-goo ne.

Hayaa kul ti ni wane

A ga firzi ni moÿey cire

N’ti sikka bar’a ra.

A har ya ne

Adisi woo ka ni dii ni dogoo ra.

Haya follokaa ka ni nda borey dii cere ga.

Teegoy sii no kala haya teegoyey.

Wala binde haya boobo zemnante sii no aduññaa ra?

A har ya ne.

Yalla aduññaa woo mma hay itanawey se

Amma ni hunday a ga ni wasa

Macin ti hayaa maawoo.

De nda hayaa nda aduññaa cere ra ni gandu

Sikka sii a ra kaÿ ni ga ni boÿ kaa karfu nda

hasaraw mana teendi

Macin ma hin ka duu ni?


Koyjineyanoo woo ka marga nda binekaanay wala binemaray

alhaali no kaÿ ga boori gumo.

Windi-windaa hunday tabatandoo ga, ir ga bay yalla ir ga bara wala ir si bara. Ne kaseete goo mo  kaÿ sii nda maa, a sii nda boÿ, a sii nda kokor.


Woo din bande nd’ir mma tammahã kaÿ ir hunaroo sii kala nongu foo ra, nongu kaÿ ra ir ga hiri ka kay mo mm’ir yee ir ceebandawey bande.


De macin ti anniya jaÿaa woo daliloo? Macin ti nga albondoo?


Ir masi bara wala ir ma bara k’ir bangandi kaÿ „ne ti tonboo hunanzamdogoo”.

Assuura saÿawey kaÿ fillandi si kabandi ka ben kaÿ zamaney hewkurey g’i haabu, ka labutaasi guru foo de naÿ. De nda goyoo kul mana ti kala hoolo-hoolo kaÿ si fillandi? Amma goyoo woo koybanaa si bisa, a si kacca nda haya kaÿ feta (waazis) nafaa ga toor’a.


Koybanaa nda miilaa sii cere se sõy.

Ni ti tonboo hunanzamdogoo. Ne ti gure degoo.

Ni jine, aduññaa miilaa bisa boro tanawey wanoo. Woo n’ir ga hin k’a tee nda cere, wal’affoo-foo. Aduññaa koy k’ir naÿ zama itanawey huzunoo sanbandi.


Fondo follokaa bande ir yee k’aduññaa koybanaa haabu. Ir kuna gana-ganaroo no. Miila ga hima hoorayji kaÿ nga karari foo mma bangandi.


A ga boori boro ma hewoo zinoo cee ka hin ka duu dejjeyan se maa kaÿ goo laboo hondu-hondu foo kul ra. Gandaa mma tabatandi ka tonton waati kul kaÿ daaroo (kaÿ boÿ hooraa ga tee) ga too (hoorayji) wala a ga kon.

Windiraa kaÿ tabati ra, zeeri teendi kaÿ ga taray nda kuna fay. Zeeroo din mana ti kala aduññaa taariki foo kaÿ sii nda nafaw kayante hõ.


Nda man’ti binemaray biyoo nda waynaw saÿante foo gaayaa sabbu ra, ir hantumoo si koy ba ne nda ne. A mma himandi benbew senni. Ir sennoo mana ti kala de hew koonu.Ceebandu bande


III. Guduroÿ feerantaa aduññaa ga

Fondo kusawante

Guduroÿ bulaciray kaÿ annuraa ga fatta bula ga

Kaÿ zuwey ga kani, i ga noone-noone ka koy gorohari here.

Kuubi-ka-beere hennaa, ma nee azayra karante, dasante.

Kaÿ subu kogo firzante, zukante duma a kul bande

Kaÿ kooñaa bebbeeriyaÿ g’a saku.

Guduroÿ feerantaa kaÿ ga hay aduññaa ga

N’g’ir cee ka naarumay ga.

Fondo bande kaÿ kul ti kusaw.


Ir naarumaa si deega kala ni ga sanda boÿhaw boÿfeeray. Adisi, sintin  k’ir ceebandey ceeci za sohõ nda alhaali kaÿ g’ir biney kaanandi, i g’i farhãndi.


Sanda taka kaÿ nda boroyaÿ mo goo kaÿ ga kunfa ngi lasaboo se, iri da ga ba k’ir boÿ farandi ganda kubante, handirantaa woo bande. Dirÿanay ti ir huzun beeroo.IV.Macin ti hayaa woo kaÿ n’n’a harram

Kaÿ n’bangandi ya ne kaÿ n’g’a bay

Kaÿ ay si a bay ne, wala ne here, ayyo

Ni, may ra woo bayraa goo

Ilaala, ihenna, hinbiri koy

Iborya kayna kaÿ mana yahadarandi

Macin ti hayaa woo kul, kaÿ n’ga ka baa k’a bangandi

Woo da, de woo nda macin koyne

Woo kaÿ n’ga bag’a da ti ay si bay

Ni jine, ne de ra woo sabbu se

Kala, abada woo cille.


Windiraa kuubi-ka-beeraa kul bande labutaasi doorandi kaÿ ra fitayaÿ dumandi. Fitawey din noonaa ga boobo, a ga niine-niine (bula, iciray, ibibi, ikaaray hkh).


May ma koy noo din? May ti ni? Macin no n’kaa ka ceeci ne, waani-waani windiraa ra?

(Ir wargu-wargutaraa kul gankaw foo biyoo k’a deesandi).


Ay goo ir ceebandey bande, ayyo, ir ceebandey, zama i ga laboo alhaaloo fasal, i ga hayey kaÿ cindi kubaa ra mo bangandi.


Ay dii noo din ra, labutaasi gure boobo, ni mma nee haya m’i cere ga.


Koy-ka-kaayan gandaa nda cere game nongu kul here ga sawa nda boro kaÿ hun kubay ra ka fatta gaaya ga.V. War nee yalla ya mma koy ir do

Ay ga batu

War ma haya har ya ne kaÿ ay ga hima k’a tee

Alwaatoo ga hun ay ra

Ay ga batu hala hayaa woo kul ma bisa

Ay ga batu hunburay kaccu

Faakaaray doo hugu loku taacaa ra

Hirri-izey

Kaÿ ra fay-faya, ga teendi, itana

Kaÿ waane sennoo

Kabe jer beene ka woo kaÿ goo ni do har

Nda haya, haya, haya, huzun, huzun

Deene nakasantaa kay tee subu nda labu ra

Ay ga batu, ay nee war se, ay ga batu


Waatoo kaÿ saajoo hewoo h×e ir bisadogey boÿ, ir naaru ka koy ganda tana fooyaÿ here.

Linji (tiki) nda feeriyan na senni, dii cere game ra, macin ka cindi ir se koyne kubay ra?

Fondawey kaÿ ga koy saaji hakikantaa do kul ti bukaw, ir waanoo de ka sii a ra.


Waynaw katu kaÿ labutaasi g’a saku.


Tamasheq

Traducteur : ATTAHER AG ADAHY [Académie d’enseignement de GAO]


AkćtdidezerIkªrr§ timtªr d-tidrªm ti hÄnenBroÁe 2006


Bªriz - TinbætkuÃmªdlªj-mªsnªÍ: ¥ªn Fiyer Hªmon

ÃmªÄkªl n-tªliwen:Moxmmd ì¬ Axmæd Kante

Ãmªdlªj-nªktib:Mhmmªr Ibrªhim Ture

ÃmªÄkªl n-tªliwen:Gªytªn Wiyªris De Leze¬no

Ãmªdlªl: Abdrªmªn Jbªte s-itªwnnª „To§”TªsuÍælt n-tmª§ªlt-tª tmoost ælkættªbA§l wª ilkmn i-wª n-sehr ªd-dd-oseÍ Bmko. Ãzzªr-ªhi-dd Gªytªn d-To§ §mªd tn-okªy lwqq n-ªrkob-nsn s-æssª ssªÍtn dÍ-ed¬¬ wª dÍ-sªjªn æÜÜiyyªrª dÍ-Bªriz.


TkªrÄe dd-tæfªlt ªjdor n-Ãfrªn± wª ojjn timættªwen d-emremªr-nsnt, ª tæ¬dlt i-ªsikæl ªd-irkæb. TkªrÄe-en, tmoos temrt s-istªÍ mænistr-ænnin, u-Mªli iyyn wrn-ilª lkªÄn. A-wen-dÍ ª snbttrn id¬¬ªn n-tªÍimit dÍ-æÜÜiyyªrª wi n-æssª n-ªjilªl, s-æntneÄ ª æhªn wi-nnÍ. Anbættær n-ªsikæl-wen-dÍ, dd-ikkn Íur-Bªriz-Dkªr-Bmko, ª hi-ijrwn iki jænnæj æssxrª wª n-Moritªni, ænhyÍ inÍidirn n-rori n-kªll, ænhyÍ dªÍ tihusªy n-ªÍræm wª n-Dkªr.


Dihª-dÍ dd-zzubbeÍ æÜÜiyyªrª ªd-hi-dd-ilkÄ ªÄu-wª-dÍ hi dd-ilkÄn dÍ-ªsikæl-in wª zzªrn dÍ-éŕr n-æÜÜiyyªrªtn wª n-Bmko, iÄny ijærjªr-in.


A-s dd-oseÍ, iqqªl-ªhi „X.OR” wª n-hænzªbbu-nin Íur-ªzjor n-éŕr wª n-æÜÜiyyªrªtn; æzzyÍ-t s-ªsællum wª iÜܪf fll-iktªb „Akætdidezer”. A-wen-dÍ ª nohªr.


Ãtwnn „ænnn kl-Aten i-Sokrªt, inæzjªm wr-tn-ihª erkwl. Inæzjªm olhn d-tªmÄªlt-i tddobet ebet n-nehªln wi s-æntneÄ ª tiimªsnen inæsbrªd i-ddint imªn-nsn dÍ-æddunyª-i-dÍ, sinbættirn lͪfyt dÍ-iÍærmªn, sinbættirn timættªwen, hullªn tæmmæÄrit.” /.../ Kuntª „wlª ª tænfª tmudre wlª inæzjªm”, ªdi§ inæzjªm ªsufæÄ ª hin-tªjjæn tmudre hullªn dihª dd-tæqql s-ebre n-§§reͪ, tilwªt tªzæjjªwt d-ismªwn n-hrtn wi wr-næhænnæy dr-hªnÍ sinmiwiÄnt tifir (mjrd) hªr nj lmÍnª i-ª-wª-dÍ ddooben ªd-hªnÍ-ijræw meÍ ij dÍ-æddunyª-i-dÍ hrwª næddªr.”


Hªnnª Arendt, ª-wª dd-iqqln ĺdªlt d-iro§ªn, lÁmªÍt tª n-30 dÍ-Æktubr 1970 [E†tt-i, immæskl éf-net i-ªd-dd-izjr dÍ-Tªn¬ælist-iqqªl Thinkin¬ ªnd Morªl considerªtions: A ÃttÍwid, 1971].Dihª-dÍ, ªd-næsænnæfræn æmmæk n-mjrd wª itrbn, tidæt ª-s ojr-t essªm ªtrub, mu§ªn olhªn ªnb槧 d-uÄæf n-ænniyt.


Wr-mªd-nhªj fll-sttemªln, wr middæwn, ærhªn musnt sl tª-nnÍ. Ad-hªnÍ-hh§§ln sttemªln iyyªÄ dªÍ i-ªsælmæd n-dihª dd-nækk. Ad-t-æmæln iyyªÄ dªÍ mªden æjjæ§ ed¬¬ n-ª-wª s-i††æwt ªsæfhªm-net. Mjrd-nnÍ wr-moos ª wrn-ilª lfydª. Wr-moos dªÍ ª-s oky lqim-net imæjridn Íæræd, islªn æjnen, okyn wlª esli ͪs ª-s irhª ªd-dÍ-sn-dd-iqqæl.


AÄu wª n-æssxrª, ænniyt iyyn ssoosmn ª dÍ-izzªÍ.

AÄu-en, in†ªr ªsusæm. Ãssªsm-ªnÍ. Mª moos wª-dÍ sªhÍ? InnihÄ dÍ-nÍ ªdri§ n-tikkªl ti hin-nættæwª dÍ-tekle. Ilm†-tnt-in l±ªl n-æddunyª, ælm†nt-ªnÍ-in dÍ-iflªn n-lwqq. Wr-tmmukkn i-dÍ n-æddunyª æntª-den-dÍ.

Iflªn n-lwqq tunjit n-ed¬¬ n-ªd-t-imæl ª ijn dÍ-ª sl æntª.


Kud moos §§xrª ed¬¬ wª dd-zzªrn dÍ-æddunyª, wr-hªs-t-illª ªÍlul: fl-ª-s wr-t-illª ª t-ihªn, wr-ilª ttªrex. Tªkliwen d-uÍæl wi dÍ æÍllnen nætªjj dÍ-æssxrª, ªdri§-nsnt wlª, wlª dªÍ, æntª ª-s lmÍnª n-imtættiyn-wi jjootnen wren-ælª tænÍruft.


Wr-læÄÄ槁n imæxlukn tikªwt jer-hrtn wi t-ællnen æÄnªyn æddunyª, hªk iyyn wr-oleh d-ªmidi-net, æ¬dhn-ªs imªn-net. A-wen-dÍ ª shsken æddunyª. Emel, dÍ-ed¬¬ wrn-itbet, ª-wen mudd. Iket ªnælluj ªd-ilkæm i-imænsiwn-nnÍ-i-dÍ wren-lmmeÄ.

Nćtinbćttir, nćsŞmsŞhŞr


I. ÆssªnÍ ª-s to†ªrd,

O†ªr-ky emel-dihª

ÆssªnÍ dªÍ ª-s ti††ort wr-t-illª ª wr-tojer ªsæssihªr.

A-wen-dÍ Íæræd æssªnÍ-t

Wr-t-illª ª dr-ky-dd-ækkeÍ

Wlª ª hªk ækneÍ dÍ-hrt-wª ky-ijrªwn

indªy-ky dÍ-ed¬¬-wª

Ere tmoosd-dÍ

E d tælleed-dÍ

Ak t†une n-hrt

jere-k d-æddunyª

A wrt-tnhjjª d-hrt

Wª n-jere-k d-wi hÄnen?


II.Nærmæset dÍ-hrt ª-wª-ky-dd-iqqªln

Nærmæset ª-wª s-ihª mi§i tæjeed-ªs erk ujreh

Æntª sæssiÍæd-ªhi kuntª nkk wr-ejrehÍ

Hrt-di illª dihª

Tæjrwd-t fw, mu§ªn nkk hªnnyÍ s-ªdi siswªd

Ija sr-k tihusªy ti n-tboyt, tættihæ† ky-dd,

Wen hrt wr-t-ihª §§k

MeÍ mª tænned?

Kuntª-ª-wen iÜܪf-ky dÍ-ihæ† hrkuk

Kuntª fw ikn’-iik-dd-ª†ihæ† n-ddint wi hÄnen

Ak æddunyª-i-dÍ wr-t-ihª ªr hrtn

MeÍ dªÍ hrtn n-æddunyª-i-dÍ wr-ojern æddunyª imªn-net tdibit n-t†une?

LÍt-ªhi.

Ak æddunyª-tª-dÍ tæknª tilwªt fll-wi iyyÄnen

Kªyy imªn-nk wr fllª-k tolwª

(Ihª mi§i s-tæknª tæhhærut)

LÍt-ªhi isæm-net

Æntª-ªk ænnªr tæheed hrtn tæheed æddunyª

Kud tn-dd-tæzjrd wr dÍ-k-iͧed hrt

Mª ky ikkªn?


Afl shdd derhªn-nnÍ i-mª§ªl dÍ-ed¬¬ wrn-itbet, ªd-hªnÍ-intæj s-ikkuy s-ª-wª ærhªn imªn-nnÍ, nsihtl fll-tisiwªy d-i†lªn. A-s wr-næbded dÍ-ª-wen, ªd-hªnÍ-ijræw ªlwª d-tækmª n-imªn dd-orªw ibª n-derhªn. Tinªwt n-ªmÍlol-wª-dÍ [dihªd wr-ihÄer] hªkd ª-wª tt-ihªn dÍ-i†æjrª† d-ibª-nsn, tmoos tªsæjmæÄt.


Dihen-dÍ imªn-net ªd-dd-tæqql tªrrªyt n-ªfrªj- [tª tmoost tæmmª† n-lwqq dÍ-ed¬¬ wrn-itbet] jer-næll-ee næÍlªl wlª næj’-in iyyn n-immus. A-wª ªsæhhærri wrn-ilª-isæm wlª snto wlª tªsæbdædt. Ъrt-ª-wen, ænnªr ihª ddlil n-emel-nnÍ ed¬¬ iyyn, tæzzªr wr-t-illª e d wr-illª, iket-di iqqæl-dd dr-nÍ ed¬¬ wª dÍ-næzzÍ dihªd imdy lxªl-nnÍ.


Mu§ªn ænnær tªsmmsªhªrt-ten? Ænnær ed¬¬ n-tªmdit? Emel dihª, d-ibª n-tªhÄrª tæÍlªlt-dihª, ª-wen-dÍ-ª hªnÍ-ijrwn tinªwt n- [dÍ-ª-s t-nsifkkr]: „Dihª-dÍ ªd-tæsrªd tªtbqqet.”

Iket tªjbæst d-tebdde d-tide, æjªnen olªsn, simhytln-tn zzmªnn d-ti§ikwªlen, ifrªÄ-tnt-in ªÄu olªs, ddoobtnen ªsjr n-tªblªlt n-kªll. Æntª ªk ænnªr wr-mos ª-wen-dÍ ªr tkw ͪs dd-wrt-tæqqel? Hªkd ª-wen-dÍ, lqim n-tiluyyªÍ-tin-dÍ, wr-okey, wr-iwweÄ ª-wª s-hªnÍ mªd-tænfu tikæst n-ªmªn dÍ-æssxrª.


Ãlhk n-ª-wen wr-t-iwweÄ ªnæzjum. Dihª-dÍ, ªd-tæbsªr tªtbqqet. Dihª-dÍ ªd-tæbsªr tªblªlt. Dªtª-k kyy ͪs, ªnæzjum wª n-æddunyª oky wª n-ddint wi hÄnen, wlª wi hÄnen. A-wen-dÍ ͪs ª-s nddoobt æmukæn-net nærtªy meÍ s-iyyn-iyyn. Næj i-inæzjªm n-ddint wi hÄnen ªlmud, nækks dÍ-ífªwn-nnÍ t†unt n-æddunyª jer-ddint, ª-wª-dÍ fl hªnÍ-tændr tªhÄrª dÍ-æddunyª. Ihinªn wi dÍ-nÍ æjnen den-dÍ. Anæzjum ijn-dÍ, ªd-umªs §und ª ikyªdn imªn-net, iÄkªÄ-tn dÍ-tªskæt n-lwqq.


Ilª æmmæk ªd-itwÍbæd ±±ªht wª n-ªÄu, itwæjj isæm „sªhÍ n-ªsusæm” hªk ªfræs n-kªll hoonn.E d tækkª tªskæt tæsªttk, tæĪnny, i†ªhhr ed¬¬. DÍ-ªmmªs n-ªfrªj itbªtn mrª meÍ tªsªrreÄt jer-ed¬¬ wª n-ªmmªs d-wª n-ªjmª, nærkb-dd s-kªrfu tªnfust wrt-tælª lfªydª.


E d ikkª mjrd-nnÍ ifªnn† hªr ibdd, itªm††ªj ª-wª næktb, wlª teken†ªrt, wlª inæzjªm, iknª tªflæst n-ª-wª hªnÍ-i§lªn dÍ-tfukt-tª tæknt tukæse. A-wen-dÍ dªÍ ª tæjª tªwªlt-nnÍ, toolh d-emsli n-ª t-wrn-illª.S-tŞmÍólt:


III. Gidron mmern hrkuk wr-ilª tªsæbdædt

Zbo n-nªfrªÄ n-bªlqq

Gidron meerªmrn dªlªt ænnor-net

ÆÍmªsnt-ªs tiswªÄ æslªlnen §ynªÍnen

Ъrt-ª-wen dÍ-isæÍlªy-net, tihusªy n-tisædwªl

Æjªnen truÍe tª n-te†ewt, s-ojr ªnxªs-net truÍe-net

Jer-ækkªnt tibærbu§en æqqoornen mu§ªn dªlªtnt

DÍ-æÍtªn ifjªjn jjootnen ssuksÄn

Gidron meern hrkuk wr-ilª tªsæbdædt

TæsªrrÄd-ªnÍ kore-nk i-ªsikæl

Fll-zbo ifrªÄ bªlqq.


A-wen-dÍ dªÍ ª ijª ªdri§-nnÍ dÍ-kªll, hªkd æmukæn meÍ klª n-tªlͪ dd-tæqqªlt tªbÍort, fl-ª-s derhªn iyyn dÍ ª okªyn isªbsª ª ilªn tijræmmª, i¬lª iqqªl-dd. Ãywª dihen-dÍ ªd-int hªyyu n-ªdri§ dÍ-ed¬¬ hªnÍ-ijrª†n isªbrªÄ-ªnÍ.


Æmmæk wª-dÍ s-ddint iyyªÄ ijrªw-tn lª† n-ttªrex-nsn dÍ-ªmmªs n-lÁmªÍt ijªn [tulªt n-ªsæhhæsku ikkªn Íur-槧ænju hªr mikĪw d-tukªt-ten], æmmæk wen-dÍ ª-s nærhª ªd-næÍtæs imªn-nnÍ dÍ-kªll wrn-itbet, iknªn dÍ-æddættu, sidttt, inæzjªm.

Etwi ª-s i†æjrª†-nnÍ wi ojrnen.


IV.Mª moos ª-wª tælªqqnd?

S-hi-tænned tæssªnd-t

S-wr-ælleÍ dihª wlª dihen, tidæt yª

Kyy-i iknªn musnt n-ª-wen

A lbªsn d-ª iknªn imdªn

DÍ-ª ænārrn n-ª-wª iknn, s-tiwjjª erk ªlmud

Mª moos ª-wª Íæræd dÍ-i tærheed

Asæffækkær, A-di klª wlª ª ændrrn wr-ilkem

A-wª, d-ª-wª d-zu

A-wª tærheed wr-t-æssenÍ

Dªtª-k, dihª-dÍ ͪs i-ª-wen-dÍ ͪs

Klª, wr-ilªkkmet ª-wen.


DÍ-isæÍlªy n-ªfrªj dd-tæÍlªy tªsrreÄt n-kªll ijªn ini wrn-moos wª n-dihª, issinsª wªdæm æÄÄækuÄ n-§Äist timærwen n-tªlfªst oo¬dhnen ªnmæjjªj, ils’-eent ª ilª kªll ælªnt mænhuy n-ª jer-ækkªn ibªrªn sihskt ªmsæns n-initn wi tn-æhªnen [tddªlt, tæ§uÍe, tæruÍe, t§§mllt, tkkwlt d-tæmælle].

/.../


Mª moos wª ikkn dihª? LÍt-ªhi mi tmoosd? Mª s-dd-tªmmÍd dihª, hullªn dªÍ dÍ-ªfrªj-wª?

(I¬dh ͪs emremªr n-mªdlªl iyyn i-ªsæmmætti n-i§ækkeln-nnÍ.)


ÃhhooreÍ isæm-nnÍ, tidæt, isæm-nnÍ, dihª-dÍ d-issækn tmottªyt n-kªll d-hrtn wi d-æhªnen s-timæjrªw n-mjrd mmee††jn hrwª, ª tækkª tªrtit d-æddunyª t§iih§§l ukæs n-ddbªrª n-iyyn n-wªdæm.


Æjj§Í-dd ed¬¬-wª, æhªnt tiblªlen n-kªll æjªnen æjut wª fl wr-ælent æÄÄækuÄ, §und ͪs ihª æddunyª-i-dÍ, emremªr hi-ijrªwn ªsæbbuyæn n-emssxr n-±±ªht wª dd-izªjjrn ªdri§ [d-tinæÍrªf ti dr-ddeew], inniihÄ s-ª iqqnn éf, dÍ-iÍræfn n-timª§ªlen d-ijitn æknªnen tu§re.

S-tidæt, tolh-ªhi tekle d-uÍæl dÍ-ªmmªs n-kªll-wª, dÍ-thæl-tª meÍ tª, d-tªjuhe i-tulªt n-zbo iyyn s-hi mªd-ªÍæd ªnsbrid iyyn Íur-ehnd¬¬ iyyn [dÍ-iyyt meÍ timdªj jjootnen] hªr tideren meÍ ªl±l n-hrtn.


V. Ad-hi-tnnæm ªd ªd-æqqælÍ dÍ-imªn-in

ÃsijdÍ

Ad-hi-tnnæm dªÍ ª-wª s-hi iwªr iji-net dÍ-ªmmªs-in

Ãssjjl-ªhi lwqq (hªkd 憆hr-in) s-ibª n-iji n-hrt

ÆqqªlÍ i-ªd-imdæw ª-wen-dÍ Íæræd.

Hrt n-isænnæhækwiln n-imªn dÍ-i æjªnen

Ãmosnt ækko†t tidennªÍ n-ider n-ehn id¬¬ªn n-edwnne

Ãmosnt dªÍ dihªd tætªjj tªbæÄĪwt, tnofrªyt tª ikªrr§ dæbæte,

tidæt yª, ªtrub dihen-dÍ


Iqqæl mª¬ª† s-wr-t-illª ª wr-iwweÄ s-ªnæzjum re

Ъrt-ª-wen, res, res, res wª ofn, iddªrn ilª tnfo

Ãmoos ilæs tkobª

ÆnneÍ-ªwn, nkk siijdÍ.

IsshÄ ªÄu wª n-æssxrª timtªr-nnÍ ͪs, nhon

s-ikªlln iyyªÄ


Mª s-hªnÍ-in-iqqim ªsæffækkær-net dÍ-edwnne-jer-ªl±l

d-tukªt-ten.


Zbotn wi-ækknen æssxrª wª n-tidæt, ælliilnt-tn tifækwen

n-ddint æmmuutnen. Wr-dÍ-snt-in-bª ªr tª-nin.


Tfukt n-erb imsªy kªll.ACTES DU DESERT

JOURNAL DU DESERT

PHOTOGRAPHIE                               

VIDEO                             

INSTALLATION                               

TEXTE                             

L’AUTEUR                             

Écrits

Les Actes du désert / ©Jean-Pierre Hamon 2012 - Réalisation graphique : C.Galatry 2012